Prohlášení GDPR

Společnost Restart Life s.r.o., IČ 06158056, se sídlem Seifertova 1478, Litvínov, PSČ 436 01 (Dále jen "Společnost") se zavazuje, že nepředá žádné Důvěrné informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany (Klienta). Povinnost zachovávání důvěrnosti informací podle tohoto odstavce se dále nevztahuje na případy, kdy je jedna Smluvní strana povinna podle platných právních předpisů nebo soudního či správního rozhodnutí sdělit soudu nebo správnímu orgánu jakékoliv Důvěrné informace, avšak v každém takovém případě pouze v rozsahu požadovaném příslušným právním předpisem nebo soudním či správním rozhodnutím a s tím, že o tom okamžitě uvědomí druhou Smluvní stranu. Výraz “Důvěrné informace” znamená jakékoliv informace týkající se podmínek Smlouvy, jakož i jakékoliv informace získané v souvislosti s jejím sjednáním. Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými.

Klienti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) a dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES, zmocňují a pověřují Společnost ke zpracovávání osobních údajů, které Společnost provádí jakožto správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů. Zmocnění se uděluje Společnosti pouze a za účelem a v rozsahu, který je nezbytný k řádnému a včasnému poskytování Služeb ze strany Společnosti. Společnost se zavazuje postupovat při zpracovávání osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména se zaručuje technicky a organizačně zabezpečovat ochranu osobních údajů.