Typy a proces protialkoholní léčby

Některé odhady říkají, že téměř 20 % dospělých Čechů, tj. více než 1,3 miliónu, pije alkohol rizikovým, problémovým nebo škodlivým způsobem. Asi 2 % dospělých, tj. více než 140 tisíc lidí je u nás na alkoholu závislých.  

Projevy  závislosti na alkoholu

Škodlivé užívání alkoholu (diagnóza F 10.1.) se projevuje mj. tím, že člověk v důsledku užívání alkoholu selhává v některé životní roli (např. rodiče) a narůstají v jeho životě mezilidské konflikty. Závislost na alkoholu (F 10.2.) se projevuje silnou touhou (bažením) užít alkohol; zhoršenou schopností kontrolovat pití alkoholu; přítomností „absťáku“ po vysazení alkoholu; zvyšováním množství alkoholu pro dosažení žádoucího účinku; postupným zanedbáváním vztahů, práce a koníčků na úkor pití alkoholu; a pokračováním v pití navzdory vědomí si jasných důkazů škodlivosti alkoholu. 

Délka léčby v různých zařízeních

Protialkoholní léčbu můžeme dělit podle několika kritérií. Podle intenzity a stráveného času na ambulantní (docházka jeden nebo vícekrát týdně na terapii), stacionární (docházka na celodenní terapeutický program s přespáváním v domácím prostředí) a ústavní čili rezidenční, pobytovou léčbu (celodenní program s přespáváním v zařízení). Podle délky dělíme léčbu na krátkodobou (do 3 měsíců), střednědobou (do 6 měsíců) a dlouhodobou (více než 6 měsíců). Podle poskytovatele se může pobytová protialkoholní léčba provádět ve státním nebo nestátním zdravotnickém zařízení (obvykle psychiatrická oddělení nemocnic nebo specializované psychiatrické léčebny) nebo v soukromém nezdravotnickém programu typu např. RESTART LIFE v Litvínově prezentovaném na stránkách www.zacitzit.cz

Výhody a nevýhody různých typů léčby

Určitý druh léčby je vhodný pro určitý typ klientů (nebo pacientů pokud se jedná o zdravotnický systém) a má své výhody a nevýhody. Např. ambulantní léčba je vhodná pro klienty, jejichž sociální situace je stabilní a neobjevují se u nich projevy závažnějších psychických poruch. Nevýhodou je nižší intenzita terapie. Výhodou pobytových soukromých nezdravotnických programů typu RESTART LIFE je zaručená anonymita klientů, vysoká míra profesionality, vyšší intenzita terapeutických aktivit, kvalitnější ubytování a dočasné odloučení od rizikového prostředí. Nevýhodou je vyšší cena za nadstandardní poskytované služby (hotel, stravování, intenzivnější terapie a doplňkové služby atd.).  

Abstinenční příznaky

Z hlediska procesu můžeme léčbu rozdělit na detoxifikaci, terapii a doléčování. Detoxifikace se týká zvládnutí abstinenčních příznaků po vysazení alkoholu, které trvají maximálně týden. Jedná se např. o pocení, zvracení, zrychlený tep, bolesti hlavy, nespavost, celkovou slabosti, v krajním případě i epileptické záchvaty. Lehké odvykací stavy je možné zvládnout bez lékařské pomoci. Důležitý je dostatečný příjem tekutin, vitamínů a minerálů (draslík a hořčík).  

Druhy léčby závislosti

Terapii lze rozdělit na farmakoterapii a psychoterapii. Farmakoterapie spočívá v pravidelném užívání léků, které předepisuje výhradně lékař, obvykle psychiatr. Jedná se např. o antidepresiva, léky proti bažení (např. Campral), nebo Antabus, který vyvolává nepříjemné fyziologické reakce, když se člověk napije alkoholu. Psychoterapie je individuální, ale většinou se využívá forma skupinová. Účinným přístupem je kognitivně behaviorální terapie (KBT), která se mj. zaměřuje na identifikaci a zvládání situací (lidé, časy, místa, události), které vedou k negativním myšlenkám a silnému bažení, které pití spouští; na nácvik asertivních dovedností (např. odmítání, sdělování a přijímání kritiky); na zpracování negativních emočních zážitků z dětství atd. Součástí terapeutického procesu bývá i terapie tzv. duálních diagnóz (např. úzkostné a depresivní poruchy) a rodinná terapie, kdy jsou do terapie přizváni důležité blízké osoby klienta.   

Léčbou to nekončí

Některé výzkumy uvádějí, že až 90 % lidí závislých na alkoholu do 4 let po léčbě zažije relaps čili se znovu napijí alkoholu. Z tohoto důvodu je důležitou složkou léčby následná péče nebo-li doléčování (individuální nebo skupinové) zaměřené na prevenci relapsu čili na to, aby k relapsu nedošlo, nebo aby se rychle zastavil a konstruktivně zpracoval. Doléčování je důležité hlavně po krátkodobých léčbách, rovněž se využívají postupy z repertoáru KBT. Prospěšná může být i pravidelná docházka na mítinky svépomocného společenství Anonymních alkoholiků (AA). 

Vlivy na úspěšnost léčby

Úspěšnost a účinnost protialkoholní léčby ovlivňuje mnoho faktorů, především přijetí problému („ztratil jsem nad alkoholem kontrolu“); motivace ke změně („chci se léčit a vím proč“) projevovaná nejen ve slovech, ale i v činech; podpora sociálního okolí klienta, pozitivní přístup k abstinenci („příležitost nikoliv ztráta“) a další. 

Tým programu RESTART LIFE